Algemene voorwaarden
Algemene Voorwaarden voor www.degezondenederlander.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.degezondenederlander.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door De Gezonde Nederlander . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Indien van toepassing

De Gezonde Nederlander streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. De Gezonde Nederlander aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van De Gezonde Nederlander is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij De Gezonde Nederlander.

Praktijk gegevens

Praktijk moet toestemming geven voordat wij contact/adres/website gegevens over hun praktijk op de website degezondenederlander.nl plaasten. Gebruiker kan op ieder moment zijn gegevens bijwerken of van de website halen dmv het aangemaakte account

Kosten

Kostenloos vermelding in praktijken zoekmachine